DESPRE NOI

O regiune metropolitană se referă la un teritoriu care contine un număr de unităti administrative autonome, punându-se accent deopotrivă pe independenta metropolitană si pe coordonarea afacerilor metropolitane.Conform prevederilor art. 1 lit.j) din Legea nr.215/2001, zona metropolitană este asociatia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat intre municipiile de rangul I si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Astfel, două sau mai multe unităti administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autoritătilor lor deliberative si executive, să coopereze si să se asocieze, în conditiile legii, formând asociatii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat si de utilitate publică.Aceste asociatii se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Entitătile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul:

– înlăturării disparitătilor dintre localităti în conditiile indicatorilor, elementele si nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind “Planul de amenajarea teritoriului national-sectiunea a 4-a, reţeaua de localităţi”;- dezvoltării si consolidării identitătii si a valorilor comunitătilor locale;- îmbunătătirii calitătii vietii;

– cresterii competitivitătii economice a localitătilor din zona metropolitană fată de regiunile învecinate;

– cresterii accesului la resurse;

– asigurării cooperării la nivelul retelelor de infrastructuri regionale (asigurarea managementului integrării);

– echilibrării structurii spatiale metropolitane.

Obiectivele dezvoltării metropolitane sunt deci: dezvoltarea durabilă, competitivitatea, coeziunea socială, renovarea urbană si îmbunătătirea guvernării.

Principalele avantaje ale apartenentei la o asociatie de dezvoltare intercomunitara sunt:

– Fonduri bugetare mai mari pentru localitatile cu venituri mici- Beneficiile economice derivate din cresterea atractivitatii zonei pentru investitori- Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport

– Crearea de locuri de munca prin atragerea de investitori

– Cresterea nivelului de trai al populatiei

– Dezvoltarea regionala si investitiile in infrastructura

– Extinderea retelelor de utilitati

– Accesarea fondurilor structurale ale UE

Conform recensământului din anul 2011
Zona Metropolitană Craiova avea o populație de:

0

OBIECTIVE

Asocierea vizează următoarele obiective:
OBIECTIV:

Sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;

Elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Craiova;

OBIECTIV:

Configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului.

OBIECTIV:

Dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia

Initierea, promovarea si derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrata a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv si 
atenuarea discrepantelor de dezvoltare între localitati, prin:
OBIECTIV:

Dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare;

Regenerarea functiunilor si activitatilor care au contribuit în timp la construirea prestigiului în regiune;

Atragerea unui numar cât mai mare de investitii private în vederea dezvoltarii durabile a zonei metropolitane si a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun.

OBIECTIV:

Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia si a întregii zone metropolitane;

Accesarea în parteneriat a diverselor surse de finantare nationale si internationale, respectiv a Programelor Operationale Regional si Sectoriale în cadrul carora administratiile publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca si solicitanti., modernizarea si îmbunatatirea serviciilor publice;

OBIECTIV:

Dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale;

Îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului;

Sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;