Conducerea asociatiei Zona Metropolitane Craiova
Hotărari ale Adunării Generale Anul 2024
Hotărari ale Adunării Generale Anul 2023
ADUNAREA GENERALĂ

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a Asociaţiei, constituită din totalitatea reprezentanţilor membrilor Asociaţiei.
Reprezentanţii fiecărui membru în Adunarea Generală sunt desemnaţi de consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoariale ca unităţi deliberative, fiecare Consiliul local fiind reprezentat printr-un singur membru. Numărul voturilor deţinute în Adunarea Generală de reprezentanţii fiecărei comune sau oraş va fi proporţional cu populaţia localităţii reprezentate, respectiv un vot la 10.000 locuitori, dar nu mai puţin de un vot de flecare membru.
Preşedintele Adunării Generale a Asociaţiei este şi Preşedintele Asociaţiei şi este reprezentantul Municipiului de rang I care vine în asociere cu unităţile administrativ – teritoriale.
Adunarea Generală a Asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz.
Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea, raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar.
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum şi aprobarea constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei;
g) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
h) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea
destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
i) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din Asociaţie;
j) hotărăşte excluderea din Asociaţie;
k) adoptă orice alte hotărâri care, conform Statutului şi Actului Constitutiv sunt de competenţa exclusivă a Adunării Generale şi exercită orice atribuţii prevăzute de lege.

 

 

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei, Primarul Municipiului Craiova, care deţine şi funcţia de Preşedinte al Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea Generală a Asociaţiei, pe o perioadă de 2 ani.
Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentarea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, conform principiului rotaţiei.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, o dată la două săptămâni sau ori ele câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei
In exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
a) prezintă Adunării Generale a Asociaţiei raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) poate imputemici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a exercita o parte din atribuţii;
c) stabileşte propriul regulament intern de organizare si funcţionare.
d) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Zonei Metropolitane, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;
e) asigură elaborarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei.